مدارک مورد نیاز

مدت و نوع ویزا کشور
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 15 روزه عادی آذربایجان (باکو - نخجوان)
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 1ماهه عادی
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 3ماهه یکبار تردد
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 3ماهه Double
اصل پاسپورت+1قطعه عکس+ویزای مقصد ترانزیت عادی
اصل پاسپورت+1قطعه عکس+ویزای مقصد ترانزیت Double
اصل پاسپورت+1قطعه عکس یکساله مولتی پل
 
اصل پاسپورت+نامه از شرکت ایرانی+1قطعه عکس 15 روزه توریستی ازبکستان
 
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 1ماهه عادی تاجیکستان
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 3ماهه عادی
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 6ماهه عادی
 
اصل پاسپورت+2قطعه عکس با زمینه سفید+پرینت پرواز 14روزه توریستی سنگاپور
 
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 1ماهه توریستی گرجستان
 
اصل پاسپورت+1قطعه عکس+بلیط هواپیما 15 روزه توریستی عادی روسیه
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 15 روزه توریستی فوری
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 1ماهه تجاری عادی
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 3ماهه تجاری عادی
اصل پاسپورت+1قطعه عکس+ویزای مقصد 3ماهه تجاری Double
اصل پاسپورت+1قطعه عکس+آزمایش عدم ایدز 1ساله مولتی پل
 
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 1ماهه تجاری عادی چین
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 1ماهه عادی
 
اصل پاسپورت+2قطعه عکس 1ماهه توریستی پاکستان
 
اصل پاسپورت انفرادی برای هرنفر حتی کودکان زیر 2 سال+2قطعه عکس+فرم سفارت ویزای تجاری هند
اصل پاسپورت انفرادی برای هرنفر حتی کودکان زیر 2 سال+2قطعه عکس+فرم سفارت ویزای 1هفته کاری
 
اصل پاسپورت+3قطعه عکس+کپی شناسنامه+کپی بلیط رفت و برگشت هواپیما 2ماهه Single - عادی تایلند
اصل پاسپورت+3قطعه عکس+کپی شناسنامه+کپی بلیط رفت و برگشت هواپیما 2ماهه Single - فوری
اصل پاسپورت+3قطعه عکس+کپی شناسنامه+کپی بلیط رفت و برگشت هواپیما 2ماهه Double - عادی
اصل پاسپورت+3قطعه عکس+کپی شناسنامه+کپی بلیط رفت و برگشت هواپیما 2ماهه Double - فوری
 
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 15روزه عادی ویتنام
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 15روزه فوری
 
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 14روزه یکبار تردد سوریه
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 14روزه دوبار تردد
 
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 7روزه عادی قرقیزستان
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 7روزه فوری
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 15روزه عادی
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 15روزه فوری
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 30روزه عادی
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 30روزه فوری
 
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 1ماهه توریستی عادی قراقستان
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 1ماهه توریستی فوری
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 1ماهه تجاری عادی
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 1ماهه تجاری فوری
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 3ماهه تجاری عادی
اصل پاسپورت+1قطعه عکس 3ماهه تجاری فوری
 
اصل پاسپورت+2قطعه عکس رنگی+کپی شناسنامه+کپی سند مالکیت+پرینت حساب بانکی+گواهی اشتغال بکار+کپی سند ازدواج+ فرم سفارت ویزای توریستی قبرس
اصل پاسپورت+2قطعه عکس رنگی+کپی شناسنامه+کپی سند مالکیت+پرینت حساب بانکی+گواهی اشتغال بکار+کپی سند ازدواج+ فرم سفارت ویزای کار
اصل پاسپورت+2قطعه عکس رنگی+کپی شناسنامه+کپی سند مالکیت+پرینت حساب بانکی+گواهی اشتغال بکار+کپی سند ازدواج+ فرم سفارت ویزای تحصیلی
 
اصل پاسپورت+2قطعه عکس رنگی+پر کردن فرم سفارت ویزای توریستی لبنان
 
اصل پاسپورت+گواهی اشتغال بکار+پرینت حساب بانکی 6ماهه اخیر+سند مالکیت+ 3قطعه عکس رنگی+اصل شناسنامه+پاسپورت+فرم سفارت ویزای توریستی انگلیس
اصل پاسپورت+گواهی اشتغال بکار+پرینت حساب بانکی 6ماهه اخیر+سند مالکیت+ 3قطعه عکس رنگی+اصل شناسنامه+پاسپورت+فرم سفارت ویزای تحصیلی
اصل پاسپورت+گواهی اشتغال بکار+پرینت حساب بانکی 6ماهه اخیر+سند مالکیت+ 3قطعه عکس رنگی+اصل شناسنامه+پاسپورت+فرم سفارت ویزای تجاری